جدول مقایسه پیانوهای سری GL 

GL - 50 GL -40 GL - 30 GL - 20 GL - 10
188  cm 180  cm 166  cm 157  cm 153 cm ارتفاع اندازه
152 cm 152 cm 150 cm 150 cm 150 cm طول
102 cm 102 cm 102 cm 102 cm 102 cm عمق
334 kg 324 kg 312 kg 300 kg 282 kg وزن
چوب صنوبر چوب صنوبر چوب صنوبر چوب صنوبر چوب صنوبر جنس صفحه صدا
Millenium  III Millenium  III Millenium  III Millenium  III Millenium  III اکشن
نمدبافی شده از جنس پشم گوسفند نمدبافی شده از جنس پشم گوسفند نمدبافی شده از جنس پشم گوسفند نمدبافی شده از جنس پشم گوسفند نمدبافی شده از جنس پشم گوسفند چکش ها
اکرلیک/فنول اکرلیک/فنول اکرلیک/فنول اکرلیک/فنول اکرلیک/فنول سطح کلیدها
1st-54th keys 1st-54th keys 1st-46th keys 1st-46th keys 1st-46th keys Agraffes
بله بله بله بله بله Duplex Scale
4 3 3 3 2 تعداد بیم
3 3 2 2 2 درب  Prop
5 حالته 5 حالته 5 حالته 5 حالته 5 حالته پوپپیتر قابل تنظیم
بله بله - - - قفل
محافظ انگشتان (با سرعت گیر) محافظ انگشتان (با سرعت گیر) محافظ انگشتان (با سرعت گیر) محافظ انگشتان (با سرعت گیر) محافظ انگشتان (با سرعت گیر) صفحه محافظ صفحه کلید
3 عدد (دمپر، سوستنوتو و سافت) 3 عدد (دمپر، سوستنوتو و سافت) 3 عدد (دمپر، سوستنوتو و سافت) 3 عدد (دمپر، سوستنوتو و سافت) 3 عدد (دمپر، سوستنوتو و سافت) پدال
برنجی - تکی برنجی - تکی برنجی - تکی برنجی - تکی برنجی - تکی تنظیمات کاستر
E/P, E/S, WH/P, MH/P, SBM/P E/P, E/S, WH/P, MH/P, SBM/P E/P, E/S, WH/P, MH/P, SBM/P E/P, E/S, WH/P, MH/P, SBM/P E/P, E/S, WH/P, MH/P رنگ سطح

  E/P: Ebony Polish, E/S: Ebony Satin, WH/P: White Polish, MH/P: Mahogany Polish, SBM/P: Sapele Brown Mahogany Polish