حفظ محیط زیست

 

 در سال 1997 ، کارخانه کاوایی، در ریویو اولین کارخانه ساخت پیانو بود که نائل به اخذ گواهینامه ISO 14001، که بهترین گواهی استاندارد در زمینه برتری در مدیریت زیست محیطی است، شد.

در سال 1998 باز هم کاوایی موفق به دریافت دومین گواهی ISO 14001 خود، برای دستیابی به نتایج استثنایی در زمینه بازسازی جنگل ها، صرفه جویی در انرژی، کاهش ضایعات است و حفظ منابع طبیعی در کارخانه پیانوی ایستاده خود در شهر Maisaka شد.

و باز هم در سال 1999 برای بار سوم، گواهی ISO 14001 به کارخانه پیانوی دیجیتال کاوایی به نام Märchen اهدا شد. 
این تلاش بی سابقه برای رسیدن به برتری زیست محیطی، نشانه اهمیتی استکه ما عمیقاً به سیاره مان میدهیم. 


ISO14001 برترین گواهی در زمینه زیست محیطی در جهان است که توسط سازمان استاندارد جهانی که نهاد قانونی فدراسیون تشکل از سازمانهای استاندارد ملی است، پایه گذاری شده است.


جهت کاندیداسیون برای دریافت این گواهی، شرکتها می بایستی سابقه ابتکار عمل و پیروی از سیاستهای زیست محیطی که منجر به حفظ منابع ارزشمند طبیعی، کاهش تولید ضایعات صنعتی و حفظ و بهبود محیط زیست شود، باشند و تابع کلیه قوانین وضع شده در این موارد برای رسیدن به اهداف اجتماعی و اقتصادی خود باشند.